Klachtenregeling

 

Heeft u een klacht over de behandeling van uw kind? Laten we het samen oplossen.

Natuurlijk doen we er alles aan om de kinderen, ouders en andere betrokken zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw (kinder)fysiotherapeut met u of uw kind omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek:
Bespreek uw klacht het liefst eerst met de fysiotherapeut zelf. Als u daarom vraagt, maakt zij daarvoor tijd vrij. U kunt dan eerst samen naar een oplossing zoeken. U mag ook de praktijk benaderen. De praktijk regelt dan een gesprek tussen u beiden. U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek of u door iemand laten adviseren. En als u dat liever doet, kunt u de klacht eerst uitleggen in een brief aan de fysiotherapeut.

Een gesprek met uw fysiotherapeut biedt geen uitkomst. Hoe dan verder?
U heeft uw klacht persoonlijk voorgelegd aan uw fysiotherapeut, maar u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd. Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie. Dat moet wel schriftelijk gebeuren. Deze commissie is gevestigd bij het Centraal Bureau Fysiotherapie in Amersfoort. U kunt uw brief adresseren aan: Centraal Bureau Fysiotherapie tav Klachtencommissie Fysiotherapie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Wat gebeurt er als u een klacht heeft ingediend?
Binnen tien dagen nadat de klacht bij de Klachtencommissie is binnengekomen, neemt één van de leden contact met u op. Het commissielid bekijkt in overleg met u wat de beste manier is om met uw klacht om te gaan. Misschien kan bemiddeling een oplossing bieden. Biedt de bemiddeling geen oplossing, dan stelt de commissie een onderzoek in. Ze vraagt u schriftelijk of mondeling nadere uitleg te geven over uw klacht. Ook de betreffende fysiotherapeut wordt geraadpleegd. Mocht dat nodig zijn, dan laat de commissie zich adviseren door deskundigen. Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht geeft de commissie u schriftelijk haar oordeel. Dit gaat vergezeld van eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut.

Is meer tijd nodig, dan wordt u daarover geïnformeerd. U krijgt dan een brief met daarin de uiterste datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief gelijk met u. Binnen een maand na ontvangst van het oordeel moet de fysiotherapeut u schriftelijk laten weten welke maatregelen hij of zij neemt. Lukt dat niet binnen een maand, dan krijgt u een brief met daarin de uiterste datum waarop u wel bericht zult ontvangen. De fysiotherapeut stuurt een kopie van de brief met maatregelen naar de Klachtencommissie.

De klachtenprocedure is afgerond:als de commissie haar oordeel heeft gegeven met eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut én als de fysiotherapeut aan u en aan de Klachtencommissie heeft meegedeeld welke maatregelen hij of zij neemt.

Mocht u voor die tijd uw klacht intrekken, dan is de procedure ook afgerond.