Onze werkwijze

Het onderzoek
Als een kind bij ons wordt aangemeld, vindt een kort intakegesprek plaats met het kind en de ouder/verzorger. Het doel van dit gesprek is om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit observaties en testen op het gebied van:

  • de kwantiteit van de motoriek (welke motorische activiteiten beheerst een kind in vergelijking tot leeftijdgenoten)
  • de kwaliteit van de motoriek (hoe ziet de manier waarop het kind beweegt eruit)

Uit de testen komen resultaten. De bevindingen worden met de ouders/verzorgers besproken. Vaak wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. Tijdens dit evaluatiegesprek wordt een behandelplan gemaakt waarin behandeldoelen en evaluatiemomenten worden afgesproken. Het is gebruikelijk dat de verwijzend arts en andere bij het kind betrokken behandelaars hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

De behandeling
Kinderen leren spelenderwijs. Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden. Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden ingebouwd. Hiervoor vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aanwezig te zijn.
Als kinderen alleen komen worden ouders/verzorgers uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de afspraken.
De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag.

samenwerking

Andere problematiek

Regelmatig blijkt dat er naast motorische problemen ook sprake is van andere problematiek.
In dat geval heeft samenwerking met andere disciplines grote meerwaarde voor u en uw kind. Behandelingen kunnen op elkaar worden afgestemd, zowel qua tijd als qua inhoud.

We werken veel samen met:

  • Specialisten, met name kinderartsen en revalidatieartsen
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Scholen en peuterspeelzalen
  • WOT  – Wijk OndersteuningsTeams
  • Huisartsen
  • Andere paramedici zoals logopedisten, ergotherapeuten, manueel-/kisstherapeuten, podotherapeuten

Verder zijn we vanaf de start van de praktijk in 1989 actief betrokken bij het Kinderteam van het Vlietland Ziekenhuis.
Het Kinderteam is een multidisciplinair team dat maandelijks bijeenkomt. Kinderarts, orthopedagoge, leerkracht en andere bij het kind betrokken hulpverleners overleggen gezamenlijk en maken afspraken omtrent behandelplan, prioriteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden.